موزه لوور در تهران

 

 

نام « لوور » برای بسیاری از مردم معادل واژه  « موزه » و تاریخچه مجموعه های لوور، با تاریخ فرانسه آمیخته که محصول قرن ها شور و اشتیاق است؛ این آثار ثمره ذوق بسیاری ازمجموعه داران )شاهان، شاهزادگان و علاقه مندان(، تلاش باستانشناسان در یونان، مصر و غرب آسیا، سخاوتمندی اهداکنندگان و دانش کارشناسان موزه در انتخاب آثار خریداری شدهاست.  این مجموعه ها در عین حال بیانگر رؤیای جهانی بودن و جذابیت گوناگونی حاصل از نبوغ خلاقانه بشر است.  پرسه زدن در تالارهای لوور گذر از معبر چندین هزار ساله آثارهنری، از نخستین تمدن های شرقی تا اواسط قرن نوزدهم، استدر این نمایشگاه، شما را به کشف تاریخچه تشکیل موزه لوور، از روزگار شاهان فرانسه تا تحولات آن در عصر حاضر،دعوت می کنیم.